logo-

LEGALES

Conditions d'utilisations et Avis Légal

D'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'Espanya, la informació d'aquest lloc és titularitat de MIRAMAR CUISES SL, amb domicili social en Carrer Copèrnic, núm. 6 - Edifici BCA28 15008 la Corunya, i amb NIF B- 27432228 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 3618, foli 106, fulla número C-55.640.

Per a qualsevol consulta o proposta, si us plau contacti'ns per correu electrònic a protecciondatos@miramarcuises.com, o per telèfon al número indicat en el lloc web.

A.- Aquest lloc web es regeix per la legislació vigent a Espanya i, en el seu cas, a Europa, i els usuaris nacionals i estrangers que utilitzin el lloc web estan subjectes a aquesta legislació. L'accés al nostre lloc web per part dels usuaris és gratuït i està subjecte a la prèvia lectura i acceptació plena, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que li preguem que llegeixi atentament.

Quan l'usuari accedeix al nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús d'aquest. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes Condicions Generals d'Ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar a través d'ell.

En qualsevol moment es pot canviar la presentació i configuració del nostre lloc web, els serveis es poden ampliar o reduir i fins i tot eliminar de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot de manera unilateral i sense previ avís.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web, així com de la informació relativa als productes, serveis i activitats en ella continguts, amb total sotmetiment tant a la llei aplicable com a les Condicions Generals d'Accés i Ús i, en el seu cas , sota qualsevol altra condició que MIRAMAR CUISES SL estableix vigent en la Web. En conseqüència, l'usuari es compromet a no realitzar comentaris i / o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i / o despectius, i (ii) siguin inapropiats o irrellevant per a l'activitat de MIRAMAR CUISES SL

Així mateix, l'usuari es compromet a no realitzar cap acte que tingui per finalitat danyar, inutilitzar i / o sobrecarregar la Web, o que pugui impedir, de qualsevol forma, el normal ús i funcionament d'aquesta. S'informa l'usuari que, en cas d'incompliment de les Condicions Generals d'Ús, de la Política de Privacitat o, en el seu cas, de qualsevol altre terme o condició continguda en la Web, MIRAMAR CUISES S.L. es reserva el dret a limitar, suspendre i / o cancel·lar l'accés a la Web, adoptant les mesures tècniques necessàries a aquest efecte.

B.- MIRAMAR CUISES S.L. fa els màxims esforços per a mantenir el lloc web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los, i mantenint el contingut del lloc web degudament actualitzat. No obstant això, MIRAMAR CUISES S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'accés a la Web o l'absència d'errors en els seus continguts, ni garanteix que aquests últims estiguin degudament actualitzats.

C.- Tant l'accés a la Web com l'ús que pugui fer-se de qualsevol informació i / o mecanisme contingut en la mateixa és responsabilitat exclusiva de l'usuari. MIRAMAR CUISES S.L. no es responsabilitza dels danys i / o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda en la Web i, en particular, d'aquesta informació relativa a tercers aliens a l'agència, incloent, per De manera exemplar però no exhaustiva, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i / o atacs informàtics, ni es responsabilitza dels danys que poguessin sofrir els usuaris per un ús indegut de la Web o a conseqüència de caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i / o en Internet.

A més, MIRAMAR CUISES S.L. no es responsabilitza dels danys i / o danys en el programari i / o maquinari de l'usuari derivats de l'accés i ús de la web. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que MIRAMAR CUISES S.L. podrà sofrir a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals està sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, la resta de condicions previstes en la Web i / o la legislació aplicable a cada moment.

D.- Si alguna de les clàusules de les Condicions Generals d'Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectaria aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i romandria en vigor per a la resta, mentre que la disposició o la part de la mateixa que es tracti es consideraria no complerta. A aquest efecte, les Condicions Generals d'Accés i Ús deixen de tenir vigència únicament pel que fa a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició de les mateixes serà cancel·lada, invalidada, alterada o alterada per aquesta nul·litat o ineficàcia, tret que sigui imprescindible per a afectar plenament les Condicions Generals d'Accés i Ús.

E.- MIRAMAR CUISES S.L. es reserva el dret a modificar el contingut de les Condicions Generals d'Accés i Ús en qualsevol moment, sense previ avís.

F.- Les Condicions Generals d'Accés i Ús estan redactades en espanyol. En cas de discrepància entre aquestes versions, prevaldrà la versió en espanyol.

G.- Llei aplicable i jurisdicció:

Les Condicions Generals d'Accés i Ús es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre MIRAMAR CUISES S.L. i els usuaris de la Web seran resolts, amb renúncia expressa de les parts al seu fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de la Corunya (Espanya).

Muntanya