logo-

LEGALES

Conditions d'utilisations et Avis Légal

D'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'Espanya, la informació d'aquest lloc és titularitat de MIRAMAR CUISES SL, amb domicili social en MIRAMAR CUISES SL, con domicilio social en Avenida do Porto da Coruña (Centro Comercial Cantones Village). Planta Baja B01. C.P. 15003 La Corunya, i amb NIF B- 27432228 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 3618, foli 106, fulla número C-55.640.

 

Per a qualsevol consulta o proposta, si us plau contacti'ns per correu electrònic a protecciondatos@miramarcuises.com, o per telèfon al número indicat en el lloc web.

 

A.- Aquest lloc web es regeix per la legislació vigent a Espanya i, en el seu cas, a Europa, i els usuaris nacionals i estrangers que utilitzin el lloc web estan subjectes a aquesta legislació. L'accés al nostre lloc web per part dels usuaris és gratuït i està subjecte a la prèvia lectura i acceptació plena, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que li preguem que llegeixi atentament.

 

Quan l'usuari accedeix al nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús d'aquest. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes Condicions Generals d'Ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar a través d'ell.

 

En qualsevol moment es pot canviar la presentació i configuració del nostre lloc web, els serveis es poden ampliar o reduir i fins i tot eliminar de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot de manera unilateral i sense previ avís.

 

L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web, així com de la informació relativa als productes, serveis i activitats en ella continguts, amb total sotmetiment tant a la llei aplicable com a les Condicions Generals d'Accés i Ús i, en el seu cas , sota qualsevol altra condició que MIRAMAR CUISES SL estableix vigent en la Web. En conseqüència, l'usuari es compromet a no realitzar comentaris i / o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i / o despectius, i (ii) siguin inapropiats o irrellevant per a l'activitat de MIRAMAR CUISES SL

 

Així mateix, l'usuari es compromet a no realitzar cap acte que tingui per finalitat danyar, inutilitzar i / o sobrecarregar la Web, o que pugui impedir, de qualsevol forma, el normal ús i funcionament d'aquesta. S'informa l'usuari que, en cas d'incompliment de les Condicions Generals d'Ús, de la Política de Privacitat o, en el seu cas, de qualsevol altre terme o condició continguda en la Web, MIRAMAR CUISES S.L. es reserva el dret a limitar, suspendre i / o cancel·lar l'accés a la Web, adoptant les mesures tècniques necessàries a aquest efecte.

 

B.- MIRAMAR CUISES S.L. fa els màxims esforços per a mantenir el lloc web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los, i mantenint el contingut del lloc web degudament actualitzat. No obstant això, MIRAMAR CUISES S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'accés a la Web o l'absència d'errors en els seus continguts, ni garanteix que aquests últims estiguin degudament actualitzats.

 

C.- Tant l'accés a la Web com l'ús que pugui fer-se de qualsevol informació i / o mecanisme contingut en la mateixa és responsabilitat exclusiva de l'usuari. MIRAMAR CUISES S.L. no es responsabilitza dels danys i / o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda en la Web i, en particular, d'aquesta informació relativa a tercers aliens a l'agència, incloent, per De manera exemplar però no exhaustiva, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i / o atacs informàtics, ni es responsabilitza dels danys que poguessin sofrir els usuaris per un ús indegut de la Web o a conseqüència de caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i / o en Internet.

 

A més, MIRAMAR CUISES S.L. no es responsabilitza dels danys i / o danys en el programari i / o maquinari de l'usuari derivats de l'accés i ús de la web. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que MIRAMAR CUISES S.L. podrà sofrir a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals està sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, la resta de condicions previstes en la Web i / o la legislació aplicable a cada moment.

 

D.- Si alguna de les clàusules de les Condicions Generals d'Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectaria aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i romandria en vigor per a la resta, mentre que la disposició o la part de la mateixa que es tracti es consideraria no complerta. A aquest efecte, les Condicions Generals d'Accés i Ús deixen de tenir vigència únicament pel que fa a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició de les mateixes serà cancel·lada, invalidada, alterada o alterada per aquesta nul·litat o ineficàcia, tret que sigui imprescindible per a afectar plenament les Condicions Generals d'Accés i Ús.

 

E.- MIRAMAR CUISES S.L. es reserva el dret a modificar el contingut de les Condicions Generals d'Accés i Ús en qualsevol moment, sense previ avís.

 

F.- Les Condicions Generals d'Accés i Ús estan redactades en espanyol. En cas de discrepància entre aquestes versions, prevaldrà la versió en espanyol.

 

G.- Llei aplicable i jurisdicció:

 

Les Condicions Generals d'Accés i Ús es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola.

 

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre MIRAMAR CUISES S.L. i els usuaris de la Web seran resolts, amb renúncia expressa de les parts al seu fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de la Corunya (Espanya).

Muntanya