logo-

LEGALES

Politique de privacité et protection des données

La privacitat i la intimitat són considerats, a més de drets fonamentals de cada persona, valors bàsics en el funcionament de Miramar Cruises SL

Per a la seva adequada garantia i protecció, i la de les dades personals incardinades en aquesta privacitat i intimitat, especialment aquells obtinguts a través de la web www.miramarcruises.com, Miramar Cruises SL disposa i desenvolupa una política de privacitat amb compliment de les disposicions legals.

1. Dret d'informació.

A l'efecte del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Miramar Cruises SL informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal de CLIENTS creat per i sota la responsabilitat de Miramar Cruises SL amb les dades obtingudes en el procés de contractació del seu servei. La contractació d'algun dels SERVICIOSde Miramar Cruises SL, detallats en el punt final de les presents CONDICIONESGENERALES, conforme vénen definits en les CONDICIONS GENERALS, suposa adquirir la condició de CLIENT. La finalitat del fitxer CLIENTS és el manteniment de la relació contractual, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, i enviament d'informació tècnica i operativa; i, a més, d'altra banda, la realització d'activitats promocionals i informacions publicitàries pròpies mitjançant qualsevol mitjà, incloent l'enviament de missatges comercials a través de SMS, email, telefonia, o qualsevol altre mitjà electrònic, que accepta i consent expressament cada CLIENT, a partir de les dades facilitades durant la contractació, i sempre en els termes que permeti la legislació vigent a cada moment, excepte l'excepció indicada en el paràgraf següent.

Si qualsevol CLIENT prefereix no participar en les activitats promocionals o en les informacions publicitàries, pot i ha d'indicar-lo en acceptar les presents condicions, per mitjà de l'exclusió específicament prevista, bastant amb enviar un correu a info@miramarcruises.com amb l'expressió "OPOSICIÓ A ACTIVITATS PROMOCIONALS I INFORMACIONS PUBLICITÀRIES". També podrà efectuar aquesta manifestació posteriorment o revocar en qualsevol moment el consentiment inicialment atorgat. En aquest últim cas haurà d'acompanyar còpia del D.N.I. o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.

En cas de no facilitar aquelles dades marcades com a obligatoris en cada SERVEI, no serà possible la prestació d'aquest SERVEI per part de Miramar Cruises SL.

2. Principi de qualitat.

Les dades personals sol·licitades per Miramar Cruises SL són i seran exclusivament dades adequades, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut, conforme es detalla en el punt anterior.

Miramar Cruises SL es compromet en la utilització de les dades incloses en els fitxers indicats d'acord amb les finalitats de les quals s'ha informat, sense usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades haguessin estat recollits.

A més, seran seran exactes i llocs al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de cada persona, per a això cada CLIENT o USUARI WEB podrà remetre a Miramar Cruises SL comunicació indicant quins dades puguin ser inexactes o desfasats i, si escau, acreditar-ho documentalment o per qualsevol altre mitjà admissible en dret, procedint-se a l'actualització de dades una vegada verificada la realitat d'aquesta modificació.

3. Consentiment (amb avís especial per a menors d'edat).

Consentiment de l'USUARI:

En emplenar el formulari i fer clic per a enviar les dades, la persona usuària de la web manifesta haver llegit i acceptat expressament les CONDICIONESGENERALES, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades i SERVEIS que presta Miramar Cruises SL.

Així mateix, l'USUARI consent expressament la possibilitat que les seves opinions i continguts que aportació al lloc web siguin tractades per Miramar Cruises SL per a les finalitats indicades.

Dades facilitades per menors d'edat

Les persones majors de catorze anys podran registrar-se en la web de Miramar Cruises SL com a usuàries sense el previ consentiment dels seus pares o tutors, sense perjudici de recomanar que informin el seu pare, mare, tutor o tutora.

En el cas de les menors de catorze anys es requereix el consentiment del pare, mare, tutor o turoa per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptessin de persones menors d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Una persona menor de 14 anys pot ser usuària de la web, pot facilitar les seves dades personals a Miramar Cruises SL única i exclusivament en els termes previstos en la normativa vigent i en les anteriors clàusules, però en cap cas podrà contractar com a CLIENT cap SERVEI.

En tot cas, si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar al teu pare, mare, tutor o tutora, t'aconsellem parlis amb ells i en cap cas has de registrar-te com a usuària ni efectuar cap contractació de SERVEIS.

4. Drets ARC (accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

En tot cas, en compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, qualsevol CLIENT pot, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Miramar Cruises SL a l'adreça postal o electrònica indicada al principi de les presents condicions generals, on s'indicarà el nom i cognoms, USUARI i correu electrònic amb el qual es va donar d'alta, i adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI de la persona física interessada, amb compliment dels altres requisits legals vigents a cada moment.

5. Mesures de seguretat.

Miramar Cruises SL adopta les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que esten exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, amb compliment ple del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6. Comunicació de dades personals.

En el cas de contractar els SERVEIS oferts per Miramar Cruises SL, aquesta està en l'obligació de comunicar les dades de caràcter personal de les persones contractants i també dels qui vagin a efectuar el creuer amb elles, i eventualment de terceres persones de contacte per a casos d'emergència, dades tots ells facilitats per cada CLIENT, a les PROVEÏDORES (en particular, COMPANYIES NAVILIERES de creuers, AGÈNCIES MAJORISTES i/o ASSEGURADORES), amb l'únic i exclusivament propòsit, de remetre-li la informació sol·licitada per aquests per a poder realitzar la reserva sol·licitada.

Per a aquesta finalitat, i a l'efecte del que es disposa en l'article 34.e) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, cada CLIENT presta el seu consentiment per a transferir aquestes dades personals a les diferents NAVILIERES o altres PROVEÏDORES de serveis, en els termes i condicions anteriorment indicats, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Aquesta comunicació només s'efectuarà quan sigui necessari per a la gestió dels serveis contractats, i els seus destinataris vindran obligats a utilitzar les dades, única i exclusivament, per a donar compliment a fi del contracte.

De la mateixa manera i conforme a la Legislació Federal Estatunidenca, les seves dades personals incloses en el PNR (reserva), seran accessibles per part del Departament de Duanes dels Estats Units si el seu viatge té origen, destinació o escala en aquest país.

7. Protecció de dades.

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MIRAMAR CRUISES SL amb CIF B27432228 i domicili social situat en COPERNICO 6 15008, GRELA, LA (PGNO. IND.) (La Corunya), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, MIRAMAR CRUISES SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

 

MIRAMAR CRUISES SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MIRAMAR CRUISES SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic .

 

protecciondatos@miramarcruises.com

 

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de MIRAMAR CRUISES SL, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu o al telèfon 902877192.

 

dpo.cliente@conversia.es

 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de MIRAMAR CRUISES SL.

Muntanya